Trwydded i gynnal arolygon ar dir sy’n cael ei reoli gan CNC

0%
 
Llenwch y ffurflen hon os ydych yn bwriadu cynnal Arolwg Cadwraeth, Treftadaeth neu Archeoleg ar tir sy’n cael ei reoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru,  lle mae angen Trwydded. Os ydych yn cynllunio digwyddiad, bydd angen ffurflen gais wahanol arnoch (agor mewn tab newydd).

Er mwyn asesu’ch cais, mae angen manylion y gwaith yr ydych yn bwriadu’i wneud arnom fel y gallwn gynnig unrhyw help y gallai fod ei angen arnoch. Anfonwch yr holl ddogfennau ategol atom gyda’ch cais sydd wedi’i gwblhau’n llawn. Ar ôl inni gael y rhain bydd yn cymryd 12 wythnos inni fel arfer i wneud asesiad. Ni allwn ddechrau ystyried eich cais nes bydd popeth gennym a byddwn yn atal yr asesiad os bydd rhaid inni ddod yn ôl atoch gydag ymholiadau.

Mae'r tir a reolir gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnwys coedwigoedd a Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Maent yn cael eu defnyddio gan nifer o wahanol grwpiau ac unigolion. Mae angen inni wneud yn siŵr y bydd unrhyw weithgaredd yn saff ac na fydd yn effeithio ar unrhyw rai eraill sy’n defnyddio’r coetir.

Peidiwch a dechrau eich arolwg nes byddwch wedi cael Dogfen Drwydded wedi’i llofnodi gennym. Nes byddwch wedi cael y ddogfen hon ni allwch gymryd y bydd eich cais yn cael ei gymeradwyo.


Cyn llenwi’r Ffurflen Gais:

Mae pob cais yn cael ei ystyried ar sail achos unigol felly mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â ni (agor mewn tab newydd) ynglŷn â'ch digwyddiad neu weithgaredd cyn ichi ddechrau cynllunio.