Yn dilyn cais llwyddiannus i Lywodraeth Cymru am arian i wella llwybr troed Bryn Aston, mae Cyngor Sir y Fflint yn gwahodd preswylwyr i ddweud eu dweud ar y gwelliannau arfaethedig, y bwriedir iddynt fod o fudd i gerddwyr a beicwyr.

Mae'r cynllun yn rhan o gynnig trafnidiaeth integredig ehangach yn yr ardal leol a bydd y cynigion yn cynnwys lledu troedffyrdd, rhannu cyfleusterau beicwyr a cherddwyr, mannau croesi newydd, gwella goleuadau, ffensio a gwell arwyddion.

Mae'r ymgynghoriad yn agor ar 16 Gorffennaf ac yn parhau tan hanner nos ar 9 Awst 2021. 

Mae’r cwestiynau canlynol yn berthnasol i Ran 1 a gyflawnwyd yn ddiweddar (dechrau ar Gylchfan Ewloe) a’r ddau Ran arfaethedig sydd i gael eu gwella fel y’i gwelir ar y Cynllun Ymgynghori.

Darganfod mwy:
https://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Consultation-A494-Aston-Hill-Shared-Use-Path.aspx 

Following a successful bid to the Welsh Government for funding to improve the Aston Hill footpath, Flintshire County Council is inviting residents to have their say on the proposed improvements, which are intended to benefit both pedestrians and cyclists.
The scheme is part of a wider integrated transport proposal within the local area and the proposals will include footway widening, shared pedestrian-cycle facilities, new crossing points, lighting improvements, fencing and improved signage.

The consultation opens on 16 July and runs until midnight on 9 August 2021.


The following questions apply to both the recently completed Section 1 (starting at Ewloe Roundabout) and the two proposed Sections that are to be improved, as shown on the Consultation Plan.

Find out more:
https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Streetscene/Consultation-A494-Aston-Hill-Shared-Use-Path.aspx 
 

1. Nodwch eich Cod Post / Please supply your Post Code
 

 

2. Ydach chi’n byw o fewn oddeutu 500m o’r droedffordd sy’n cael ei huwchraddio?
Do you live within approximately 500m of the footway being upgraded?

 

3. Ydach chi’n defnyddio’r droedffordd i gyd, neu ran ohoni, ar hyn o bryd?
Do you currently use the footway, all or part of it?

 

4. Os YDW i C3 – i le y byddwch yn teithio? / If YES to Q3 – where is your destination?

 

5. A fyddwch yn defnyddio’r Llwybr a Rennir newydd (cyfuno troedffordd/llwybr beicio) unwaith y bydd wedi cael ei huwchraddio?
Will you use the new Shared Use Path (combined footway/cycleway) once it has been upgraded?

 

6. Os NA FYDDAF i C5 ar hyn o bryd, a fyddech chi’n ystyried ei ddefnyddio yn y dyfodol?
If NO to Q5 at this time, would you consider using it in the future?

 

7. Os ydach yn defnyddio’r droedffordd ar hyn o bryd, neu os byddech yn defnyddio’r droedffordd/llwybr beicio yn y dyfodol, a fyddai hynny ar gyfer dibenion teithio i’r gwaith neu hamdden?
If you currently use the footway, or would use the upgraded footway/cycleway in the future, would it be for commuting or leisure purposes?

 

8. Ydach chi’n credu bydd y gwelliannau arfaethedig yn gwneud y llwybr hwn yn fwy diogel?
Do you consider that the proposed improvements will make this route safer?